Historien om Strandlund

Området tilhørte oprindeligt ejendommen "Constantia". Navnet "Strandlund" har området fået efter et hus på stedet, som billedhuggeren Jens Adolf Jerichau ejede fra 1850’erne og frem. I 1905 erhvervede fabrikant C. Holmblad grunden og opførte ejendommen “Strandlund”, som skibsreder A.P. Møller senere købte i 1926. I 1937 købte A.P. Møller tillige nabogrunden “Vennerslund”, der havde tilhørt H.N. Andersen, stifteren af ØK, hvorfor de to grunde “Strandlund” og “Vennerslund” under ét i folkemunde blev kaldt 'Skibsredergrundene'.

I 1973 købte Gentofte Kommune grundene med henblik på at opføre en boligbebyggelse som led i en forøgelse af boligudbuddet i kommunen. Samtidig ville man sikre, at byggegrundene ikke ved salg til anden side skulle ende som en lidet klædelig nabo til de rekreative områder ved Charlottenlund Fort.

         

Kommunens planer om bebyggelse af området affødte stor debat blandt Gentoftes borgere, hvoraf mange hellere så området udlagt til rekreative formål som en udvidelse af Charlottenlund Strandpark. Debatten resulterede i, at kommunen begrænsede de oprindelige planer om opførelse af 340 boliger til i stedet at opføre 210 boliger og samtidig udlægge en del af arealet nærmest vandet til en udvidelse af strandparken.

Med organisationen EGV (Ensomme Gamles Værn) som bygherre opførtes i årene 1977-80 boligbebyggelsen 'Strandlund'. Bebyggelsen blev formgivet af arkitektfirmaet "Hvidt & Mølgaard" og de grønne arealer af landskabsarkitekterne "Ginman, Harboe og Borup".

Bebyggelsen blev disponeret på en sådan måde, at kvaliteterne i det eksisterende miljø blev bevaret mest muligt. Det vil sige, at størstedelen af de gamle, bevaringsværdige træer og trægrupper blev integreret i bebyggelsesplanen, og udgør i dag en overordentlig stor kvalitet for området. Bebyggelsen danner et 'U' omkring den store, centrale grønning, som åbner sig ned mod vandet. Adgang til bebyggelsen sker ad indre gågader, som danner knækkede forløb med små torve og pladsdannelser, der fungerer som kontaktskabende arealer for beboerne. Strandlund er en veldisponeret bebyggelse, opført i gedigne materialer præget af røde teglsten. Bebyggelsen fremtræder som en fin arkitektonisk og miljømæssig helhed.


Bebyggelsen består af 144 kollektivboliger (boliger med sigte på personer med lettere behov for bistand og service) samt 66 almindelige ejerboliger. Alle lejligheder er så vidt muligt orienteret med udsigt mod grønningen eller grønne naboområder og mod Øresund. Området indeholder desuden et centralt placeret fællescenter med beboerrestaurant, selskabslokale, svømmehal, motionsrum, administration m.m.

Bebyggelsens disponering som en selvstændig, helstøbt enklave gør, at stedet for områdets beboere opleves som et 'minisamfund', hvor der trives et særligt nærvær mellem beboerne, og hvor der er et gennemgående præg af ro og stilhed